Egzaminy zawodowe

Informacje o egzaminach zawodowych izby

Egzaminy zawodowe

Z dniem 25 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U.2012/1117).

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2005/215/1820), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011/ 205/ 1206 oraz z 2012 / 941 i 979).

 

Rozporządzenie określa:

  1. warunki powoływania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych przeprowadzających egzamin czeladniczy, egzamin mistrzowski oraz egzamin sprawdzający wybrane kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, o którym mowa w ustawie o rzemiośle;
  2. warunki dopuszczania do egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego;
  3. sposób przeprowadzania egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego;
  4. wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych;
  5. warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich, zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementów do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich (Europass), a także sposoby wydawania duplikatów i dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość odpłatności za wykonywanie tych czynności.

Egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.