Historia Izby
Rzemieślniczej

Historia Izby

Historia Izby Rzemieślniczej w  Rybniku 2005-2020

 

Powołanie Izby Rzemieślniczej w Rybniku nastąpiło na podstawie inicjatywy rybnickich rzemieślników, którzy chcieli założyć wspólną organizację i razem działać.

W dniu 23 lutego 2005 r. zebrała się grupa 15 rzemieślników, która postanowiła utworzyć Izbę Rzemieślniczą w Rybniku. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy o rzemiośle, izba rzemieślnicza mogła zostać powołana przy udziale co najmniej pięciu członków założycieli, którymi (w przypadku powołania Izby Rzemieślniczej w Rybniku) były następujące nowo powstałe rybnickie Cechy:

 

1.      Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej w Rybniku

2.      Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Mechanicznej w Rybniku

3.      Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Fryzjerskiej i Kosmetycznej w Rybniku

4.      Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branż Różnych w Rybniku

5.      Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Kupieckiej i Handlowej w Rybniku.

 

17.06.2005r. odbyły się pierwsze Walne Zgromadzenia w wyżej wymienionych organizacjach, na których, oprócz wyboru władz poszczególnych Cechów, zostały podjęte uchwały dotyczące m.in.: zgody na przystąpienie do Izby Rzemieślniczej w Rybniku, podjęcia działań na rzecz powołania Izby Rzemieślniczej w Rybniku oraz oddelegowania przedstawiciela każdego z cechów do grupy założycielskiej tworzącej Izbę Rzemieślniczą w Rybniku.

Na pierwsze Walne Zgromadzenia nowopowstałych Cechów zaproszony został również były dyrektor Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku Pan Edward Szweda, jednak ze względu na problemy zdrowotne nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Mimo nieobecności, przekazał list do zebranych w którym napisał m.in. „ … większość mojego życia spędziłem z Wami, za co jestem Wam ogromnie wdzięczny i myślę, że jeżeli zdrowie dopisze nadal będę służył rzemiosłu swoim bogatym doświadczeniem”.

Edward Szweda dla większości rzemieślników to ikona rzemiosła rybnickiego a jego zaangażowanie w powołanie Izby Rzemieślniczej w Rybniku sprawiało, że rzemiosło subregionu rybnickiego mogło wkrótce stanowić monolit. Jednak na ten moment musieliśmy jeszcze trochę poczekać.

W dniu 6.07.2005 r. po raz pierwszy spotkała się „Grupa założycielska” Izby Rzemieślniczej w Rybniku, którą tworzyli Starsi Cechów założycielskich:

 

1.      Piotr Zmuda                       – reprezentujący Cech Branży Mechanicznej

2.      Andrzej Korbasiewicz        – reprezentujący Cech Branży Fryzjerskiej i Kosmetycznej

3.      Marek Karolewicz              – reprezentujący Cech Branż Różnych

4.      Jerzy Rojek                        – reprezentujący Cech Branży Budowlanej

5.      Tadeusz Śpiewok               – reprezentujący Cech Branży Kupieckiej i Handlowej


Bez wątpienia ogromną pomoc otrzymaliśmy od Pana Jerzego Miszczaka Prezesa  Lubelskiej Izby Rzemieślniczej w Lublinie. W dniu 24 czerwca Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branż Różnych w Rybniku podjął uchwałę o przystąpieniu Cechu do Lubelskiej Izby Rzemieślniczej.  Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w sierpniu 2005r. Cech Branż Różnych został przyjęty w poczet członków Lubelskiej Izby Rzemieślniczej w Lublinie. Tym samym uchwałą Zarządu Izby lubelskiej przekazano Cechowi uprawnienia do sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego co było niezbędnym warunkiem umożliwiającym spisywanie umów o naukę zawodu w rzemiośle. Krótko po tym do Lublina udała się rybnicka delegacja w osobach Andrzeja Korbasiewicza, Marka Karolewicza, Tadeusza Śpiewoka i Piotra Zmudy.

kc9uJ5Zo1XJRJtcRNZrP51oM7rJR.jpg

Zdj. 2005 rok - wizyta w Izbie Rzemieślniczej w Lublinie

Pierwsza siedziba czyli ul. 3 Maja 31 A - budynek po byłej prokuraturze

Grupa założycielska w dniu 20 czerwca 2005 r. zwróciła się z do Starosty Powiatu Rybnickiego z prośbą o wydzierżawienie pomieszczeń w budynku byłej prokuratury przy ul. 3 Maja 31 A  na działalność statutową nowo powstałych organizacji rzemieślniczych. 4 lipca 2005r. została podpisana umowa z Zarządem Powiatu Rybnickiego reprezentowanym przez Starostę Pana Damiana Mrowca oraz Wicestarostę Pana Wincentego Klyta i Grupą Inicjatywną reprezentowaną przez Andrzeja Korbasiewicza, Tadeusza Śpiewoka oraz Marka Karolewicza na dzierżawę pomieszczeń. Budynek był dwukondygnacyjny i znajdowało się w nim ok. 15 pomieszczeń, które w przyszłości mieliśmy nadzieję wykorzystać na własne potrzeby. Warto nadmienić, że pierwszą siedzibą cechów założycielskich była ul. Wysoka 15/17 czyli tam, skąd „wywodzi się” Rzemiosło Rybnickie (umowa najmu pomieszczeń została podpisana przez Prezesa Spółdzielni Wielobranżowej w Rybniku Pana Marka Ciućkę oraz członka Zarządu Pana Aleksandra Pszczółkowskiego. Ze strony Grupy Inicjatywnej rzemieślników i przedsiębiorców umowę parafowali: Marek Karolewicz, Damian Korduła i Jarosław Korbasiewicz).

9.12.2005 r. – Rejestracja Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Na ten moment czekało Rybnickie Rzemiosło. Mimo obaw, mimo wątpliwości ale z wizją i wiarą w przyszłość Grupa założycielska osiągnęła cel jaki wydawał się niemożliwy – udało się  zarejestrować Izbę Rzemieślniczą w Rybniku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 13 grudnia 2005r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie przedświąteczne, na którym to została przekazana informacja o rejestracji Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Niestety pod koniec 2005 r. otrzymaliśmy wiadomość ze Starostwa Powiatowego w Rybniku, że w związku planowanym zagospodarowaniem pomieszczeń dzierżawionego przez nas budynku na cele Powiatowego Urzędu Pracy, nie ma możliwości dalszej współpracy w zakresie najmu budynku. Byliśmy zaskoczeni taką decyzją, której jak się później okazało podłoże było zupełnie inne niż podane w piśmie ze Starostwa.

Zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Rybnika Adama Fudalego z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów lokalowych. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaproponował nam klika możliwości m.in: dwa lokale w okolicach rynku w Rybniku, które trudno byłoby adaptować na pomieszczenia biurowe. Najlepszą ofertą ZGM okazał się lokal przy ul. Kościuszki 17, który stał się naszą kolejną siedzibą. Dysponowaliśmy dwoma małymi pomieszczeniami biurowymi, które na ówczesną działalność okazały się wystarczające. Mogliśmy również korzystać z auli, w której odbywały się pierwsze sesje egzaminacyjne, kursy i spotkania.

 

I Kongres Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Niezwykle ważnym wydarzeniem był pierwszy Kongres wyborczy Izby Rzemieślniczej w Rybniku, który odbył się 4.01.2006r. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie cechów założycielskich. Na pierwszym Kongresie dokonano wyboru władz statutowych a pierwszym Prezesem został Pan Andrzej Korbasiewicz.

Zarząd Izby Rzemieślniczej w Rybniku - kadencja 2006-2010

1.     Korbasiewicz Andrzej - Prezes zarządu

2.     Karolewicz Marek - Wiceprezes zarządu do 2008 r. - rezygnacja

3.     Śpiewok Tadeusz - Wiceprezes zarządu

4.     Pawlas Eugeniusz  - członek zarządu

5.     Zmuda Piotr - członek zarządu

6.     Rojek Jerzy - członek zarządu

7.     Garbacz Michał - członek zarządu

8.     Gąsierkiewicz Ryszard - członek zarządu od 2008 r.

9.     Dulias Przemysław - członek zarządu od 2008 r.

 

Komisja Rewizyjna - kadencja 2006-2010

1.     Haśko Sergiusz - przewodniczący od 2009 r.

2.     Pruszowski Henryk     

3.     Ławniczek Wojciech

4.     Waleczek Lidia

5.     Zmuda Eugeniusz - przewodniczący do 2009 r. - rezygnacja

 

Sąd Odwoławczy - kadencja 2006-2010

1.     Śliwa Gerda - przewodniczący

2.     Paryl Lech

3.     Gamoń Marian

4.     Gaura Edward

5.     Piecha Leszek  - do  2009 r. - rezygnacja

 

W marcu 2006 r. Zarząd Izby Rzemieślniczej w Rybniku zwrócił się z wnioskiem  o przyjęcie organizacji w poczet członków Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. W odpowiedzi, Zarząd Związku odmówił przyjęcia rybnickiej Izby uzasadniając: „… że jej teren działania pokrywa się z terenem działania organizacji tego samego szczebla, będącej już członkiem Związku” (czyli Izby Rzemieślniczej w Katowicach). Od tej decyzji Zarząd Izby złożył stosowne odwołanie, które do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone …

I sesja egzaminacyjna – 2006 r.

W czerwcu 2006r. Zarząd Izby Rzemieślniczej w Rybniku powołał komisje egzaminacyjne czeladnicze i mistrzowskie. Członkowie komisji egzaminacyjnych przeszli stosowne szkolenia i pierwsza sesja egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej w Rybniku stała się faktem. Pierwsze uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich obyło się w Bibliotece Miejskiej w Rybniku. Świadectwa i dyplomy wręczał Prezydent Miasta Rybnika Pan Adam Fudali.

 

c_EXIhi8HYQWxCnh2Z3adhh3YZ6O.jpg

sFnO4Wi2VvQEzj--ybCCli2kfEXh.jpg

Zdj. Pierwsza sesja egzaminacyjna

W tym samym roku powołany został również Ośrodek Kształ­ce­nia i Do­sko­na­le­nia Za­wo­do­we­go przy Izbie Rze­mieśl­ni­czej w Ryb­ni­ku, który zajął się przeprowadzaniem szkoleń z zakresu BHP oraz kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Dyrektorem ośrodka został Edward Szweda.
Pod koniec 2006 r. w Sejmie znalazł się projekt nowelizacji ustawy o rzemiośle, w którym to forsowany był m.in. zapis związany z pozbawieniem izb rzemieślniczych, będących poza strukturami Związku Rzemiosła Polskiego, prawa do przeprowadzenia egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Od grudnia 2006 roku Zarząd stoczył ogromną batalię, z posłami i senatorami w kwestii nowelizacji ustawy o rzemiośle począwszy od licznych spotkań i rozmów z senatorami oraz posłami, a na wizycie Pana Tadeusza Śpiewoka oraz Andrzeja Korbasiewicza w Sejmie kończąc. Projekt ustawy o rzemiośle nie został przyjęty przez Sejm.

Wraz z rozwojem Izby Rzemieślniczej w Rybniku Zarząd Izby planował kolejne działania mające na celu m.in. podnoszenie kwalifikacji pracowników młodocianych. Już w 2006 r.  Zarząd rozpoczął pracę nad Statutem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku a w pracę zespołu włączył się Jan Delong, w osobie której Zarząd widział przyszłego dyrektora szkoły.

Utworzenie takiej szkoły miało na celu umożliwienie uczniom kształcenia na poziomie praktycznym i zdobycie konkretnego zawodu. Dodatkowo kształcenie miało być połączone z poszerzeniem wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, z zakresu przedsiębiorczości, języków obcych, nowoczesnych systemów komunikacji, co znacząco zwiększyłoby konkurencyjność na rynku pracy.

Starania w celu powołania szkoły trwały ponad dwa lata, w trakcie których Zarząd Izby Rzemieślniczej napotykał wiele przeciwności i problemów ze strony dyrektorów rybnickich szkół, związków zawodowych i władz miasta. Dezaprobata pojawiła się też ze strony Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

W końcu wysiłki i starania o utworzenie szkoły zakończyły się sukcesem.

W 2007 roku zgodę na uruchomienie szkoły wydało Kuratorium Oświaty w Katowicach, a we wrześniu otrzymano wpis do rejestru szkół niepublicznych podpisany przez ówczesnego Prezydenta Miasta Adama Fudalego.

 

1 września 2008 roku rozpoczęło się funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku. Placówka ma charakter szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej. Warto podkreślić, że była to pierwsza szkoła zawodowa prowadzona przez rzemiosło w województwie śląskim.

Początkowo zajęcia odbywały się w budynkach dawnego ośrodka egzaminowania kierowców przy ulicy Prostej 11 w Rybniku. Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Jan Delong (poprzednio dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno‑Elektrycznych w Rybniku).  W pierwszym roku istnienia szkoły uczęszczało do niej 76 uczniów. Młodzież zdobywała wiedzę w ramach sześciu zawodów – fryzjer, murarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik i malarz-tapeciarz. Zatrudnionych było 18 nauczycieli. 

Powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku bez wątpienia było kolejnym sukcesem rybnickiego rzemiosła.

4uwuqRbMWSTvjSAgMSBb3WwwDQnc.jpg

gAeOCws_b1R-MtXoLSwmU5BHv5YC.jpg

Zdj. 2008 rok - Otwarcie Szkoły

W 2008 r. roku gościliśmy przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego z Warszawy w osobach dyrektora generalnego oraz wiceprezesów. Wizyta była ukierunkowana przede wszystkich na kontrolę dokumentów rejestracyjnych, sprawdzenie poprawności przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz działalności statutowej rybnickiej izby. Po wnikliwej analizie - przedstawiciele ZRP nie mieli zastrzeżeń co do działalności naszej organizacji.

W 2008 r. grono organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku poszerzyło się m.in. o :

·       Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości Ziemi Gliwickiej

·       Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową z Rybnika

·       Polski Cech Psychotroników z Krakowa

W składzie Zarządu również nastąpiły zmiany.

Z funkcji Wiceprezesa zrezygnował jeden z ówczesnych motorów napędowych Izby Rzemieślniczej w Rybniku Marek Karolewicz, natomiast w skład zarządu powołano Przemysława Duliasa (Cech Ziemi Gliwickiej) oraz Ryszarda Gąsierkiewicza (Polski Cech Psychotroników z Krakowa).

Nawiązano również współpracę z Izbą Rzemieślniczą w Opolu, dzięki czemu Izba Rzemieślnicza w Rybniku zyskała swoich dwóch przedstawicieli (delegatów) podczas Zjazdów Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Początek 2009 r. to kolejne pro­ble­my lo­ka­lo­we. W związ­ku z wy­ga­śnię­ciem umowy na wy­na­jem po­miesz­czeń przy ulicy Ko­ściusz­ki 17, by­li­śmy zmu­sze­ni do ko­lej­nej „prze­pro­wadz­ki”.  I tak od marca 2009 r. sie­dzi­ba Izby Rze­mieśl­ni­czej w Ryb­ni­ku mie­ściła się przy ulicy 3-go Maja 30 (dawny KBO ROW).  

W kwietniu i wrześniu 2009 r. odbyły się pierwsze spotkania z przedstawicielami Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, których celem było połączenie rybnickiego rzemiosła. Mimo opracowania stosownych porozumień – ostatecznie do tego nie doszło. To nie był widocznie jeszcze moment, aby rybnickie rzemiosło „przemówiło” jednym głosem.

Pod koniec roku wzięliśmy udział w „I Ogólnopolskim Tygodniu Kariery” – była to ogólnopolska akcja, której celem było promowanie doradztwa zawodowego i planowanie ścieżki kariery zawodowej. Warto nadmienić, że działania, które podjęliśmy spotkały się z szerokim odzewem zainteresowanych, za co zostaliśmy uhonorowani przez organizatorów akcji jako jedyna organizacja rzemieślnicza w Polsce.

 

Wraz z rozwojem naszej szkoły w październiku 2009r. odbyły się pierwsze rozmowy ze Starostą Powiatu Rybnickiego Damianem Mrowcem w kwestii dzierżawy budynku b. szpitala „Juliusz” w Rybniku, który zamierzaliśmy przeznaczyć na szkołę. Po żmudnych negocjacjach – doszło do porozumienia. Zarząd Izby podjął uchwałę o podpisaniu stosownej umowy ze Starostwem Powiatowym w Rybniku. I tak 31.12.2009 r. została podpisana umowa dzierżawy na :

l) budynek dawnego oddziału ocznego, trzykondygnacyjny, o pow. użytkowej 1500.30 m2;

2) budynek dawnej apteki, dwukondygnacyjny, o pow. użytkowej 659,90 m2;

3) budynek gospodarczy (dawniej pralnia), dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 454,70 m2;

wraz z przynależną do niezbędnego i prawidłowego korzystania z w/w budynków częścią nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni około 2.000 m2.

Umowa została spisana na okres 20 lat.

 

Od początku 2010 roku Zarząd Izby Rzemieślniczej w Rybniku poszukiwał sposobu na sfinansowanie remontu byłego szpitala „Juliusz”. W marcu Zarząd postanowił zlecić wykonanie projektu architekt Małgorzacie Szukalskiej. Wykonanie remontu powierzono Spółdzielni Wielobranżowej z Rybnika, pod kierownictwem prezesa Stanisława Lorka. Prace remontowe finansowane były z wkładu własnego Izby Rzemieślniczej oraz kredytu. Rozpoczęcie prac nastąpiło 26.04.2010 r.
 

W czerwcu 2010 r. odbył się Kongres Izby Rzemieślniczej w Rybniku, podczas którego wybrano nowe władze izby.

 

Zarząd Kadencja 2010-2014

1.     Korbasiewicz Andrzej - Prezes zarządu

2.     Śpiewok Tadeusz - Wiceprezes zarządu

3.     Pawlas Eugeniusz - Wiceprezes zarządu

4.     Zmuda Piotr  - Wiceprezes zarządu

5.     Pfeiffer Wojciech - Wiceprezes zarządu od 2011 r.

6.     Rojek Jerzy - członek zarządu

7.     Garbacz Michał - członek zarządu

8.     Płaszczyk Marian - członek zarządu

9.     Lorek Stanisław - członek zarządu

10.  Lisowski Andrzej - członek zarządu – rezygnacja na I posiedzeniu

11.  Gąsierkiewicz Ryszard - członek zarządu

12.  Przemysław Dulias - członek zarządu do 2013 r.

13.  Wesoły Bogdan - członek zarządu od 2011 r.

 

Komisja Rewizyjna Kadencja 2010-2014

 

1.     Haśko Sergiusz - przewodniczący

2.     Hoła Alojzy     

3.     Ławniczek Adam

4.     Szczygieł Waldemar - od 2013 r.

5.     Kajzerek Maria - od 2013 r.

 

Sąd Odwoławczy Kadencja 2010-2014

 

1.     Gryt Janina - przewodnicząca

2.     Korbasiewicz Łucja

3.     Pochcioł Stefania

4.     Stawarczyk Anna - od 2013 r.

5.     Pierchała Henryk - od 2013 r.

 

W 2011 r. otrzymaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku”. Pomimo wielu kłopotów modernizacja budynku przebiegała zgodnie z planem a w pierwszej fazie adaptacji budynku planowaliśmy wyremontować parter oraz I piętro budynku aby nasi uczniowie jak najszybciej mogli uczyć się w nowych murach szkoły.
I tak  26 września 2011 r. otworzyliśmy nową siedzibę szkoły przy ul. 3 Maja 18 w Rybniku.
Nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – od października funkcję tą zaczął pełnić Czesław Lapczyk.

Jednym z większych wydarzeń, które nastąpiło w kwietniu 2011 r.  było połączenie  rybnickiego rzemiosła - Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku został członkiem Izby Rzemieślniczej w Rybniku. Rzemiosło Rybnickie zaczęło mówić jednym głosem.

W maju 2011 r. w poczet członków Izby Rzemieślniczej w Rybniku został przyjęty Śląski Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku, w którego powstanie w 2010 r. włączył się Zarząd.

Podczas Zjazdu Delegatów w 2011 r. Zarząd Izby Rzemieślniczej w Rybniku poszerzył się o następujące osoby:

Wojciech Pfeifer         - wiceprezes Izby

Bogdan Wesoły           - członek zarządu

W 2012 r. zrzeszaliśmy już 11 organizacji:

 

1.Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej

2.Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Fryzjerskiej i Kosmetycznej

3.Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Motoryzacyjnej

4.Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców Branż Różnych

5.Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Kupieckiej i Handlowej

6.Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku

7.Polski Cech Psychotroników w Krakowie

8.Śląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku

9.Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Rybniku

10.OŚWIATA  Sp. z o.o. w Katowicach.

11. Bank Spółdzielczy w Rybniku.

      Przy Izbie działało już 29 komisji egzaminacyjnych a z roku na rok przybywało egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz co najważniejsze - uczniów w naszej szkole.

Na Zjedzie Delegatów Izby Rzemieślniczej w Rybniku w 2013 r. poszerzono skład Komisji Rewizyjnej do której zostały wybrane następujące osoby: Waldemar Szczygieł oraz Maria Kajzerek. Poszerzono również Sąd Odwoławczy o dwie osoby: Annę Stawarczyk oraz Henryka Pierchałę.

W sierpniu 2013 r. zakończył się już całkowicie remont budynku głównego szkoły. Tym samym nasi uczniowie mają do dyspozycji najlepiej wyposażony budynek szkolny w Rybniku. W pierwszym roku w naszej szkole uczyło się 87 osób, a w roku 2013 –  było ich już 342.

 

_XpPBLZTIUA64cl-Nmm-9NXbHvFm.jpg

iH0kc1Fh__8pnrNCnjKgxiPltaim.jpg

0F0a4OxNORP9mzYtp2mDu1r7wVVx.jpg

Zdj. 2012 r. - Walne Zebranie

 

 

W 2014 roku odbyły się kolejne wybory władz izby.

 

Zarząd Kadencja 2014-2018

1.     Korbasiewicz Andrzej  - Prezes zarządu

2.     Śpiewok Tadeusz - Wiceprezes zarządu

3.     Pawlas Eugeniusz - Wiceprezes zarządu

4.     Zmuda Piotr - członek zarządu

5.     Rojek Jerzy - członek zarządu

6.     Garbacz Michał -  członek zarządu

7.     Lorek Stanisław - członek zarządu (do 2017 r. - rezygnacja)

8.     Pfeifer Wojciech - członek zarządu

9.     Nosiadek Kazimierz - członek zarządu

10.  Adamczyk Marian - członek zarządu

11.  Niewelt Piotr - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna Kadencja 2014-2018

1.     Haśko Sergiusz - przewodniczący

2.     Ławniczek Adam

3.     Król Jerzy

4.     Spyra Henryk

5.     Kula Andrzej

 

Sąd Odwoławczy Kadencja 2014-2018

     1.          Korduła Damian - przewodniczący

     2.          Pochcioł Stefania

     3.          Korbasiewicz Łucja.

 

      Z inicjatywy Mariana Adamczyka na Zjeździe Delegatów w 2014 r. zapadła uchwała o wykonaniu sztandaru Izby Rzemieślniczej w Rybniku, który został poświęcony 1.09.2014 r. Fundatorami sztandaru były zrzeszone organizacje oraz rzemieślnicy, a w działania dotyczące sztandaru zaangażował się przede wszystkim dyrektor Szweda.

QqscrzNv5XZ2GbUuXmYhmHK4-Opi.jpg

9g4O3evMXWnFl4nSdo2imPmIijad.jpg

hs3-5PCfxI3jMJjQB1fYonRgCpp4.jpg

Zdj. 2014 - Poświęcenie Sztandaru

W dalszym ciągu prace Zarządu skierowane były przede wszystkim na zapewnienie najlepszych warunków nauki dla uczniów szkoły. W listopadzie 2014 roku uruchomiono pracownię cukierniczą, a w czerwcu 2015 roku nowoczesny warsztat motoryzacyjny. W budynku szkoły mieści się również pracowania chemiczno-fizyczna, pracownia fryzjerska oraz pracownia dla sprzedawców i budowlańców. 

1zTz0_dzf0GOTTVNwC08ap9TntcS.jpg

C8xe26HoeGywx3RdZzLxV-qQsxjk.jpg

6wYPxQ67n0FCqQdVFhXMiWWgMzsy.jpg

lQefdYdefNNFxkJPry_BbC8-NeRw.jpg

Zdj. 2015 rok - otwarcie pracownik piekarniczo - cukierniczej oraz warsztatu motoryzacyjnego

Z okazji 10 – lecia Izby Rzemieślniczej w Rybniku w 2015r. zorganizowaliśmy pierwsze Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Rzemieślników w biegach przełajowych, które nas stałe weszły do kalendarza imprez organizowanych przez rybnickie rzemiosło (w kolejnych latach pod nazwą „Bieg Rzemieślnika”). 

OTrC1zzYIR7pgDevNvMcxj_iBB_4.jpg

Zdj. Ekipa organizatorów pierwszych Ogólnopolskich Mistrzostw Polski Rzemieślników w biegach przełajowych

Największym pragnieniem naszych uczniów była jednak własna sala gimnastyczna. Zarząd podjął wyzwanie adaptacji budynku byłej kotłowni,  i tak już w 2016 roku nasi uczniowie mogli korzystać z sali gimnastycznej oraz siłowni „pod chmurką”, którą udało się zamontować w parku przed budynkiem szkoły.

WmPCjk5-2CGEyYR9d5BNjEPyQFAW.jpg

InFbjVP3CcHD9xfxF18uzqE05Ths.jpg

Vvh9wfHYvtCRwFzTpKcV_KRLONG7.jpg

72CnYAtFNw1fwC09CZS9_xR31Vr6.jpg

Zdj. Otwarcie sali gimnastycznej

 

W 2016r. Izba rozpoczęła realizację programu „Kompetentni w zawodzie – program rozwojowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku”. Projekt realizowany był w latach 2016-2019 r. i został dofinansowany przez Unię Europejską. W ramach projektu uczniowie skorzystali z kursów zawodowych: wizażu, manicure-pedicure, spawania, lakiernictwa, photoshopa, cukiernictwa i piekarnictwa oraz kursów prawa jazdy. Doposażone zostały warsztaty piekarsko-cukiernicze, motoryzacyjne oraz pracownia fryzjersko-kosmetyczna.

      Mając na uwadze ogromną  popularność naszej placówki edukacyjnej, Zarząd Izby podjął kolejne wyzwanie jakim był remont części zabytkowej szkoły tj. budynku byłej apteki należącej kiedyś do szpitala „Juliusz”. Budynek wymagał całkowitego remontu co wiązało się z ogromnymi nakładami finansowymi, którymi Izba Rzemieślnicza nie dysponowała. Postanowiono aplikować o środki unijne we współpracy z Przemysławem Ekiertem i firmą „Nexum”.

W międzyczasie zlecono firmie projektowej WUEMA Łukasz Marciniak, Wojciech Wiatr opracowanie projektu architektonicznego.

      Z początkiem 2017 r. Izba dostała pozwolenie na budowę a pod koniec roku otrzymaliśmy pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych naszej inwestycji. I tak w kwietniu 2018 r. rozpoczęliśmy największą dotychczas inwestycję w historii Izby Rzemieślniczej w Rybniku, której wartość ostatecznie przekroczyła kwotę 3,5 mln. złotych.

W dniu 5 czerwca 2018  r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim dot. projektu „Rozbudowa infrastruktury poprzez remont i wyposażenie zabytkowego budynku dawnej apteki w kompleksie szpitalnym Juliusz w Rybniku na potrzeby sal praktycznej nauki zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy zgłaszanym przez pracodawców”.

Wartość projektu to ponad 3,5 miliona złotych z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju wyniosło 2,2 mln. zł.

Przetarg na remont wygrała Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Rybnika, a planowe ukończenie remontu planowane było na 31.10.2019 r.

W międzyczasie kadencja Władz Izby dobiegła końca, w związku z tym przeprowadzono kolejne wybory organów statutowych.

Zarząd Izby Kadencja 2018-2022

1.     Korbasiewicz Andrzej - Prezes

2.    Śpiewok Tadeusz - Wiceprezes  - zm. 26.01.2020 r.       

3.     Pawlas Eugeniusz  - Wiceprezes

4.     Zmuda Piotr - członek zarządu  -  zm. 24.12.2019 r.       

5.     Rojek Jerzy -  członek zarządu

6.     Garbacz Michał - członek zarządu - od 2020 r. wiceprezes

7.     Pfeifer Wojciech - członek zarządu

8.     Niewelt Piotr  - członek zarządu

9.     Andrzej Zarzycki  - członek zarządu - od 2018 r.

10.  Adam Garbacz  - członek zarządu - od 2020 r.

 

Komisja Rewizyjna Kadencja 2018-2022

1.     Haśko Sergiusz

2.     Król Jerzy

3.     Naczyński Michał

 

Sąd Odwoławczy Kadencja 2018-2022

 

1.     Emanuel Świerczek - przewodniczący

2.     Łucja Korbasiewicz

3.     Stefania Pochcioł

 

W czerwcu 2018 r. w szeregi Izby Rzemieślniczej w Rybniku wstąpił Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach a jego Starszy Andrzej Zarzycki w październiku 2018 r. wszedł w skład Zarządu Izby.

We wrześniu 2019 r. obchodziliśmy 10-lecie naszej szkoły.

W 2019 r. Izba uzyskała pożyczkę oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja części zabytkowej budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku”, którą przeznaczyliśmy na remont części zabytkowej szkoły.

 

Niestety, koniec 2019 roku to  smutny okres w naszej organizacji. 14 października 2019 r. zmarł Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rybniku Edward Szweda. Dla Rzemiosła Subregionu Rybnickiego jego śmierć była ogromną startą. Przywołując na myśl hasło „Rzemiosło Rybnickie” większość z nas ma przed oczami właśnie Edwarda Szwedę, człowieka, który jak mało kto poznał to środowisko i pozostał mu oddany do ostatnich chwil.

Dyrektor Szweda to bez wątpienia ikona Rybnickiego Rzemiosła, której nikt z nas nie będzie nigdy potrafił zastąpić.

4XbACaiowSCQd1b-yX4389keC_g9.jpg

Dyrektor a Izba Rzemieślnicza w Rybniku

Na początku funkcjonowania rybnickiej Izby postać Dyrektora była magnesem przyciągającym rzemieślników. Dlatego też w 2005 r. kol. Andrzej Korbasiewicz i kol. Tadeusz Śpiewok widzieli w nim sprzymierzeńca w tworzeniu Izby Rzemieślniczej w Rybniku, dla której to poświęcił się od początku jej istnienia tj. od 2005 r.

 

Dyrektor a Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Dyrektor Edward Szweda znał szkolnictwo zawodowe od podszewki. Sam przeszedł drogę od pracownika, czeladnika i mistrza aż do nauczyciela przedmiotów zawodowych związanych z cukiernictwem i piekarstwem. Wraz z Zarządem Izby Rzemieślniczej w Rybniku oraz Dyrektorem Janem Delongiem w 2007 r. podjęli pierwsze próby uruchomienia szkoły zawodowej rzemiosła, które ostatecznie okazały się ogromnym sukcesem, co bez wątpienia było również zasługą Edwarda Szwedy. Gdyby nie jego zapał do pracy oraz setki pomysłów i inicjatyw – bez wątpienia - Izba Rzemieślnicza w Rybniku nie funkcjonowałaby dzisiaj tak dobrze.

 

 

Edward Szweda - przebieg kariery zawodowej:

W latach 1960 - 1969 zatrudniony w zakładzie Ryszarda Pierchała jako: uczeń, czeladnik, mistrz, technolog w zawodach piekarz oraz cukiernik.

Od 01.10.1967 do 31.08.1995 r. zatrudniony w Zasadniczej Szkole Zawodowej jako nauczyciel przedmiotów zawodowych branży spożywczej w niepełnym wymiarze.

Od 01.09.1969 dyrektor biura Cechu Rzemiosł Drzewnych w Rybniku a od czerwca 1976 roku do 19.05.2005 r. dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Rybniku.

Od 01.03.2007 r. 14.10.2019 r. zatrudniony w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku na stanowisku dyrektora.

W okresie zatrudnienia w Cechu Rzemiosł Różnych realizował takie budowy jak:

• Dom Rzemiosła w Rybniku wraz z późniejszą nadbudową III piętra,

• 11 pawilonów usługowo – handlowych w centrum Rybnika,

• 21 pawilonów usługowo – handlowych na targowisku w Rybniku,

• 8 pawilonów usługowo – handlowych w Żorach.

Założyciel miesięcznika rzemieślniczego „ALMANACH”, który następnie był wydawany przy udziale cechów w Żorach i Wodzisławiu Śląskim.

Współtwórca Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Cechu w Rybniku.

 

W okresie zatrudnienia w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku:

• Udział przy remoncie budynku z przeznaczeniem na Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Izbę Rzemieślniczą w Rybniku,

• Współtwórca 8 pracowni szkolnych,

• Koordynator dwóch programów unijnych związanych z remontem zabytkowej części szkoły

• Pomysłodawca Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego dla rzemieślników i ich rodzin,

•Inicjator oraz organizator Pielgrzymek Rzemieślników na Jasną Górę.

 

Wyróżnienia :

1. Honorowa Odznaka Rzemiosła Śląskiego, nadana przez Zarząd Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Nr leg. 2850/74 z dnia 06.04.1974r.

2. Honorowa Odznaka Rzemiosła Polskiego, nadana przez Zarząd Centralnego Związku Rzemiosła Nr leg. 13 849 z dnia 20.05.1982r.

3. Złoty Medal im. J. Kilińskiego nadany uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Nr leg. 3 195/97 z dnia 07.10.1977 r.

4. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Miasta Rybnika” Nr leg. 905/82 z dnia 30.04.1985 r.

5. Złota Odznaka „Zasłużony dla Miasta Rybnika” Nr leg. 1 733 z dnia 24.05.1985 r.

6. Złota Odznaka „ Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego” nadana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Nr leg. 70 731 z dnia 23.06.1982 r.

7. Brązowy Krzyż Zasługi nadany uchwałą Rady Państwa, nr leg. 880-82-47 z dnia 16.06.1982 r.

8. Medal 40-Lecia Polski Ludowej, nadana Uchwałą Rady Państwa. Nr leg. 181/86 z dnia 02.01.1986 r.

9. Złoty Krzyż Zasługi nadany Uchwałą Rady Państwa , nr leg. 1 444-88-20 z dnia 01.06.1988 r.

10. Honorowa Odznaka nadana przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego nr leg. 181/86 z dnia 02.01.1986 r.

11. Medal „Za Zasługi” nadany przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Nr leg. 31 255 z dnia 03.12.2003 r.

12. Medal nadany przez Izbę Rzemieślniczą z okazji 60-lecia.

13. Order Św. Stanisława II kat. Krzyż Komandorski nr 533

 

TbxngOLG7Poe1KrqXmXq58Er_r28.jpg   D_UlWz2SRX0zzZM5PEDid2ymUGzs.jpg

TdlezLXfkrvJRbZXwmRbNPjQzVBQ.jpg   hvEl_mkirhc6UcTOqRf3qTAiEJ-P.jpg

EMTVhI_4j9mPMZdOsGESCO317HAN.jpg

GSlvzOJU8W2NUnYPe3BT5dcNP7HG.jpg

fHdEdpoHPq15v8CUyLNjAy9YYlTC.jpg

Niestety nie minęły jeszcze dwa miesiące od śmierci Dyrektora a 24.12.2019r. zmarł nagle Piotr Zmuda – członek zarządu Izby.

Piotr Zmuda był jednym z założycieli Izby Rzemieślniczej w Rybniku /nieprzerwanie od 2005 r. zasiadał w jej Zarządzie/ oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku. W 2005 r. był głównym inicjatorem powstania Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Motoryzacyjnej w Rybniku, w którym pełnił funkcję Starszego Cechu. Piotr Zmuda w swojej bogatej działalności w organizacjach rzemieślniczych był również członkiem zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Rybniku a także członkiem zarządu Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, gdzie pełnił funkcję sekretarza zarządu w latach 1999-2003 r. Był długoletnim członkiem rzemieślniczej komisji egzaminacyjnej w zawodzie lakiernik, a w 1989 otrzymał Honorową Odznakę Rzemiosła.

Dt5_AEM76AQGCz-DMgyYvCrEoVDv.jpg

 

Początek 2020 r. to ogromna radość związana z otwarciem zabytkowej części szkoły. Uroczyste otwarcie wyremontowanego obiektu odbyło się 14 stycznia 2020 r. Dzięki realizacji projektu w wyremontowanym budynku otwartych zostało 10 pracowni praktycznej nauki zawodu w tym:

– 1 profesjonalna pracownia kucharska

– 4 pracownie dla zawodu fryzjer

– 4 pracownie dla zawodów budowlanych w tym 3 pracownie kierunkowe łącznie na 33 stanowiska w tym  pracownia zawodowego rysunku technicznego

– 1 pracownia dla zawodu sprzedawca

dUhecpYBp1zgcXkd3N40AzRoSn6I.jpg

ZKSZgMw3G8y5b_Pg3Iq57yWNRFmn.jpg

 

26 stycznia 2020 r. spłynęła do nas kolejna przykra wiadomość. Zmarł jeden z założycieli Izby Rzemieślniczej w Rybniku Pan Tadeusz Śpiewok. Był między innymi Wiceprezesem Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rybniku oraz Starszym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Kupiecko-Handlowej w Rybniku. Był jednym z głównych założycieli Izby Rzemieślniczej w Rybniku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej. W latach 1999-2003 był Podstarszym Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku oraz pełnił funkcję sekcyjnego branży wodno- kanalizacyjnej, c.o.- gaz. W swojej niezwykle bogatej karierze zawodowej i społecznej Pan Tadeusz Śpiewok był m.in. członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich oraz Światowej Organizacji Antykwariuszy CINOA, był  Odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła, Kawalerem Orderu Św. Stanisława za działalność charytatywną przyznawaną przez Kapitułę Warszawskiego Stowarzyszenia Kawalerów, był Odznaczony Złotą Odznaką Zasłużony dla Rybnika. Jego śmierć była ogromną stratą dla rybnickiego rzemiosła. Była to osoba niezwykle kontaktowa, przyjazna młodzieży a przede wszystkim wielki społecznik, który ostatnie lata poświęcił pracy społecznej na rzecz Izby Rzemieślniczej w Rybniku oraz jej szkole branżowej.

cpsRgRQja6tyxQ5-VpX7lQtTIbbB.jpg

Od początku pandemii koronawirusa życie w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku oraz Szkole toczyło się zupełnie inaczej niż w pozostałych latach. Musieliśmy się szybko dostosować do nowej rzeczywistości a uczniowie do zdalnej nauki. Bez wątpienia największą stratę ponieśli w ostatnim czasie rzemieślnicy. Mimo znikomych rekompensat w związku z brakiem możliwości lub ograniczeniem prowadzenia działalności – jest to dla nich szczególnie trudny czas.

W lutym 2020 r. na stanowiska Dyrektora Izby został powołany wieloletni zastępca dyrektora Tomasz Szymura. W lipcu natomiast uzupełniony został skład Zarządu Izby Rzemieślniczej o osobę Adama Garbacza a Michał Garbacz został przez Zarząd wybrany na stanowisko Wiceprezesa.

Początek września to inauguracja roku szkolnego a co najważniejsze otwarcie Branżowej Szkoły II Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku, której Dyrektorem został Grzegorz Studnik. Obecnie w Branżowej Szkole I stopnia kształci się 638 uczniów a w Branżowej Szkole II Stopnia – 70.

Pod koniec 2020 roku rozpoczęliśmy jedną z ostatnich inwestycji w naszej szkole. Budynek sali gimnastycznej został poddany termomodernizacji a zabytkowa elewacja budynku warsztatów szkolnych została oczyszczona i pomalowana. Na budynku głównym szkoły została zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

 

Drodzy Rzemieślnicy!

Nie byłoby Izby Rzemieślniczej w Rybniku oraz szkoły rzemieślniczej gdyby nie Wasze zaangażowanie, upór, determinacja oraz poświecenie, za które serdecznie Wam dziękujemy. Nad całością realizacji zadań statutowych pracuje na co dzień Zarząd Izby, którego członkowie pełnią funkcję  społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

Słowa podziękowania należą się również Izbie Rzemieślniczej w Opolu, Staroście Powiatu Rybnickiego – Damianowi Mrowcowi, władzom Miasta Rybnika - Prezydentowi Miasta Piotrowi Kuczerze, Prezesowi Spółdzielni Rzemieślniczej Stanisławowi Lorkowi. Dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy w fachowy sposób szybko uporali się z remontem Budynku.

      Izba Rzemieślnicza w Rybniku nie funkcjonowałaby, gdyby nie komisje egzaminacyjne dlatego też w imieniu Zarządu pragnę podziękować przewodniczącym, zastępcom oraz wszystkim członkom komisji działających przy naszej organizacji.

Dziękuję pracownikom administracji Izby Rzemieślniczej w Rybniku oraz Dyrekcji, pracownikom i nauczycielom Branżowej Szkoły z Dyrektorem Czesławem Lapczykiem na czele.

Mamy dopiero 15 lat. Zrobiliśmy dużo, być może mogliśmy więcej ale wiele jeszcze mamy do zrobienia.

 

„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości”.
                                                                                                                                                                                                       [Amelia Earhart]

 

Opracował

Dyrektor

Tomasz Szymura