Egzaminy zawodowe
Informacje o egzaminach zawodowych izby

Egzamin sprawdzający dla pracowników młodocianych

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 – w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz.979 z póź. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

 

Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złoży następujące dokumenty:

  • umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
  • zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu, zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech,
  • oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego.

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje pocztą zaświadczenie o złożeniu w/w egzaminu.

 

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego: 

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego.
  • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  • Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasookresu oraz zakresu przyuczenia.
  • Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy – pobierz dowód wpłaty.