Egzaminy zawodowe
Informacje o egzaminach zawodowych izby

Egzaminy czeladnicze

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Do egzaminu czeladniczego izba dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła nauką zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art.53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowej o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin.
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikacją w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacją w zawodzie.

Egzamin czeladniczy przeprowadza  się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.
Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku lub w innych jednostkach egzaminacyjnych podczas sesji wyjazdowych.

 

Etap teoretyczny pisemny składa się z następujących następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 8 pytań. Każde pytanie zawiera trzy warianty odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

 

Etap teoretyczny ustny polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z  3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez do 10 minut po czym przystępuje do udzielenia odpowiedzi.. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują świadectwo czeladnicze.

Osoby, które nie zdały egzaminu, otrzymują informację z których tematów lub zadań uzyskały oceny niedostateczne. Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.

W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.