Izba Rzemieślnicza
w Rybniku

Władze Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Prezes Izby

Korbasiewicz Andrzej

V-ce Prezes

Garbacz Michał
Pfeifer Wojciech

Członkowie Zarządu

Pawlas Eugeniusz

Rojek Jerzy

Zarzycki Andrzej

Garbacz Adam

Polaczy Andrzej

Dyrektor Izby Rzemieślniczej

Szymura Tomasz

O Izbie

Powołanie Izby Rzemieślniczej nastąpiło na podstawie oddolnej inicjatywy rybnickich rzemieślników, którzy uwzględnili potrzebę powołania Izby Rzemieślniczej w Rybniku uzasadniając i uwzględniając:

 • integrację środowiska rzemieślniczego i innych podmiotów gospodarczych działających na podstawie prawa handlowego w tym z osobowością prawną w subregionie dawnego Rybnickiego Okręgu Węglowego w aspekcie postępujących procesów restrukturyzacyjnych przemysłu węglowego i zmian wizerunku gospodarczego subregionu,
 • zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze w tej części województwa śląskiego, ze względu na odmienność specyfiki od wielkoprzemysłowej aglomeracji skupionej wokół miasta Katowice, wymusiły potrzebę intensyfikacji działań na rozwój drobnej wytwórczości w zakresie pozyskania i przekwalifikowania dwóch grup wiekowych: młodzieży i osób młodych w przedziale wiekowym 25-35 lat,
 • przeciwdziałanie fali emigracji zarobkowej szczególnie osób młodych. Ma to o tyle istotne znaczenie, że dotyka to środowiska gospodarczego w trakcie restrukturyzacji tradycyjnego dla tego regionu przemysłu węglowego, czyniąc tę restrukturyzację bezprzedmiotową wobec wyludnienia ośrodków miejskich czynniki ekonomiczne przy zdobywaniu kwalifikacji zawodowych jak dyplomy czeladnicze czy mistrzowskie oraz różnego rodzaju przekwalifikowań zawodowych.

Misją Organizacji jest kształcenie młodocianych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, świadczenie usług na najwyższym poziomie, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, wspólne występowanie o fundusze z Unii Europejskiej, reprezentowanie rzemiosła, obrona praw i interesów rzemieślników i przedsiębiorców. Ich działania i praca odbywają się z poszanowaniem prawa i godności. Mają na celu równanie do standardów europejskich i światowych. Potwierdzając kwalifikacje dyplomami i świadectwami czeladniczymi i mistrzowskimi, biorą odpowiedzialność za wizerunek naszego rzemiosła także poza granicami kraju.

Zadania Izby Rzemieślniczej w Rybniku:

organizowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
doradztwo, pomoc i organizowanie szkoleń, seminariów, wykładów i warsztatów dla rzemieślników i przedsiębiorców z różnych branż,
informowanie na temat obowiązujących przepisów podatkowych,
udzielanie informacji z zakresu prawa pracy i przepisów BHP.

Izba Rzemieślnicza w Rybniku:

 • jest organizacją samorządu gospodarczego, integruje i wspomaga zrzeszone firmy, posiada osobowość prawną,
 • zrzesza firmy prowadzące działalność gospodarczą w Subregionie Rybnickim,
 • zapewnia naukę w atrakcyjnych zawodach, w zakładach rzemieślniczych pod nadzorem wysoko wykwalifikowanych fachowców,
 • przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie,
 • udziela niezbędnych informacji kandydatom do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Organizacje Zrzeszone

Od początku istnienia naszej organizacji oprócz pięciu cechów – założycieli, grono zrzeszonych organizacji stale się powiększa. Obecnie w naszych szeregach jest już dziewięć organizacji rzemieślniczych. Oto one:

 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Motoryzacyjnej
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Fryzjerskiej i Kosmetycznej
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branż Różnych
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Kupieckiej i Handlowej
 • Śląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku
 • Polski Cech Psychotroników w Krakowie
 • Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku
 • Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Rybniku
 • Rybnicki Bank Spółdzielczy w Rybniku
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach

Warto nadmienić, iż jesteśmy członkiem Izby Rzemieślniczej w Opolu. W wyniku współpracy i bardzo dobrych relacji z Izbą Opolską mamy dwóch delegatów na Kongres ZRP w Warszawie.

Partnerzy

Izba Przemysłowo – Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w
Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku
Izba Rzemieślnicza w Opolu
Izba Rzemieślnicza w Lublinie
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Rybniku
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Rybniku