Refundacje

Informacje dla pracodawców
Pracodawco!

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki!

Otrzymując refundację masz obowiązek zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego.

Wnioski o wypłatę refundacji należy składać w okresach kwartalnych.

Refundacje

Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Maksymalna wysokość refundacji nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach. W przypadku nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości tego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne – w zależności od roku nauki wynosi odpowiednio 5%, 6% lub 7% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, natomiast młodociany odbywający przyuczenie do wykonywania określonej pracy będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości (nie mniej niż 4 %) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który posiada uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego (lub osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy czy osoba u niego zatrudniona).

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa komplet dokumentów:

  • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
  • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (odcinek „51″),
  • kopie deklaracji rozliczeniowych składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS DRA),
  • w przypadku pomniejszonej wpłaty za ubezpieczenie społeczne (ZUS 51) – pisemne wyjaśnienie lub zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.