Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
26.04.2021 14:56

Umorzenie i rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Umorzenie i rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Umorzenie i rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Zbliża się czas rozliczenia i umorzenia subwencji, które otrzymali przedsiębiorcy w ubiegłym roku z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm?

Już niedługo wielu z przedsiębiorców musi dokonać rozliczenia subwencji z otrzymanej pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Czas rozliczenia zależy od miesiąca, w którym została udzielona pomoc przez PFR.

Kogo nie dotyczy rozliczenie subwencji?
Rozliczać nie muszą się przedsiębiorcy, którzy:

Dokonali spłaty subwencji finansowej w całości,
Otrzymali z PFR wezwanie do zwrotu subwencji finansowej, lub
Nie posiadają już konta w banku, w którym zawarli umowę o subwencję finansową,  chyba że bank, za pośrednictwem którego przedsiębiorca otrzymał wsparcie  umożliwia odnowienie relacji w innym terminie jednakże nie późniejszym niż ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu.
Rozliczenie subwencji przez bankowość elektroniczną
Co do zasady cały proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę o udzielenie subwencji z PFR i wnioskował o pomoc.

 

Rozliczenie przygotowane PFR
Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł  umowę  o subwencję finansową. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej, bank przedstawi w bankowości elektronicznej - propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS. Rozliczenia nie będzie można zaakceptować od razu. Na początku przedsiębiorcą będzie mógł się z nim zapoznać. Możliwość edytowania propozycji PFR będzie możliwa od  dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

Kiedy należy złożyć oświadczenie o rozliczeniu subwencji?
Przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie z PFR ma obowiązek złożyć oświadczenie o rozliczeniu wsparcia nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej. Składane oświadczenie należy zweryfikować, podpisanie przygotowanego przez PFR oświadczenia będzie oznaczało zgodę na wyliczoną do zwrotu kwotę. PFR wskazuje, że nie wszystkie pola oświadczenia będą wypełnione. Niektóre z pól oświadczenia przedsiębiorcy będą musieli wypełnić samodzielnie.

Etapy postępowania w PFR
Po otrzymaniu oświadczenia kolejnym krokiem będzie jego weryfikacja przez PFR, które sprawdzi podane dane z danymi z baz ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS. Na podstawie przesłanego oświadczenia PFR wyda decyzję, w której w zależności od okoliczności wskaże:

- kwotę podlegającą zwrotowi (w przypadku przedsiębiorców, którzy nie są uprawnieni do 100 % umorzenia) kwota umorzenia może wynosić maksymalnie 75% otrzymanej subwencji. (W takim przypadku kwota niepodlegająca umorzeniu będzie spłaca w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono Ci subwencję finansową)


- kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej. (W sytuacji kiedy, przedsiębiorca otrzyma decyzję wzywającą do zwrotu subwencji, będzie miał na zwrot 14 dni roboczych od dnia udostępnienia decyzji PFR).


- informacje o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. ( W takiej sytuacji PFR poinformuje o przyczynach niemożności wydania decyzji, i w ciągu 6 miesięcy wyda decyzję o kwocie umorzenia lub o konieczności zwrotu całej kwoty udzielonego wsparcia).


100 % umorzenie subwencji z tarczy finansowej PFR 1.0 – uprawnione branże
Część przedsiębiorców, którzy działają w wybranych branżach, szczególnie dotkniętych przez Covid-19 może liczyć po spełnieniu warunków na umorzenie 100 % otrzymanej subwencji. Taką pomoc otrzymają przedsiębiorcy, którzy nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), nie otworzyli likwidacji (jeżeli dotyczy) lub nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania Subwencji Finansowej do daty wydania decyzji określającej kwotę Subwencji Finansowej podlegającą zwrotowi;

 
Kod PKD nie musi być dominujący i obejmuje działalności wymienione poniżej:

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A Działalność agentów turystycznych;
79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.A Nauka języków obcych;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D Działalność paramedyczna;
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z Działalność muzeów;
93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji
 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

 

O umorzenie będą się mogły starać firmy, które:

1) odnotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie

w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub

2) w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; oraz

3) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadały statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego, będą zwolnione z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w całości.

 

Źródło:  https://www.pit.pl/aktualnosci/umorzenie-i-rozliczenie-subwencji-z-tarczy-finansowej-pfr-1-0-1005457

                  https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/jak-rozliczyc-subwencje-finansowa-otrzymana-z-tarczy-finansowej-pfr-10.html

Najnowsze aktualności