Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
02.12.2021 07:03

"Polski Ład" - najważniejsze zmiany

"Polski Ład" - najważniejsze zmiany

Dnia 16.11.2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę określaną jako „Polski Ład”. Do najważniejszych zmian należą:

(1) podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł;

(2) podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%;
Komentarz: Obliczenie: dochód: 0  – 120.000 = 17% minus 5100zł, 120.000 zł –xxx (15.300 +32% ponad 120.0000zł)

(3) rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym:
·  przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
·  przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz
· przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;


(4) wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;
Komentarz: Ulga obejmie wyłącznie dwie kategorie przychodów:
·  umowy o pracę
·  działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach skali podatkowej.
Podstawą dla ulgi jest wartość przychodu podatnika - przez który należy rozumieć sumę przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.
Kwotę ulgi obliczamy następująco:
-do 68.411,99 zł - nie przysługuje
- od 68.412,00 zł  do 102.588 zł. (przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17
- od 102.588,01 zł do 133.692,00 zł. (przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17
- powyżej 133.692,01 zł - nie przysługuje
 
(5) Podatnik samotnie wychowujący dziecko (dzieci) nie będzie już mógł skorzystać ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem – zastąpiono to możliwością odliczenia od podatku przez podatnika kwoty 1500 zł (ulga z tytułu samotnego wychowywania);
Komentarz: Ulga przysługuje wyłącznie podatnikowi opodatkowanemu według , bez znaczenia są natomiast źródła przychodów, z których pochodzą przychody (np. zarówno umowa o pracę, inne źródła przychodów, jak i działalność gospodarcza, najem).

(6) pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
Stawki ryczałtu obowiązujące w 2022 roku będą następujące:3%,5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17%.

(7) zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
Komentarz: Wchodzi w życie od 01.01.2023 roku
 
(8) Zmiana zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
Komentarz: Składka zdrowotna jest różna w zależności od formy opodatkowania:
- podatek płacony  na zasadach ogólnych (17% i 32%) – 9% od dochodu – minimalna kwota 270zł
- podatek płacony liniowo (19%)  - 4,9% od dochodu - minimalna kwota 270zł
- podatek ryczałtowy – 9% zależna od rocznego przychodu natomiast za podstawę wyliczenia przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (na dzień dzisiejszy jest to kwota 5.656,51zł), składkę oblicza się według wzoru:
- do kwoty przychodu 60.000,00zł  - 60% (60% x .5656,51zł = 3.393,9z zł podstawa ) czyli 305zł
- od 60.0001 do 300.000 włącznie – 100% ( 100% x 5.656,51zł = 5.656,51złpodstawa) czyli 509 zł
- powyżej 300.000 zł – 180% (180% x 5.656,51 = 10.181,72zł podstawa)  czyli 916zł
Składka zdrowotna 9% dla osób pełniących funkcję członka zarządu lub prokurenta na podstawie powołania

(9) likwidacja prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

(10) wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;

(11) wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;

(12) nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20.000,00 zł;

(13) nałożenie na przedsiębiorców obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego powyżej kwoty 8.000,00

(14) ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8% podstawy opodatkowania.

(15) Nielegalne zatrudnienie – praca na „czarno” i płaca „pod stołem”
Komentarz: Zgodnie z nowymi przepisami pracownik, który zgłosi nieprawidłowości (otrzymywanie wynagrodzenia „pod stołem” lub praca na „czarno”) nie będzie ponosił żadnych konsekwencji. Od 2022 roku pracodawcy będą musieli zapłacić wszelkie należne daniny (zus pit) i jednocześnie nie będą mogli zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, jednocześnie będą musieli doliczyć za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia wartość minimalnego wynagrodzenia do przychodu!!!


(16) Terminal płatniczy i  kasy rejestrujące
Komentarz: Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo przedsiębiorców to "przedsiębiorca, który jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, będzie musiał zapewnić możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego ..... w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonuje działalność gospodarczą", a więc w praktyce przedsiębiorca będzie musiał posiadać terminal płatniczy w celu przyjmowania płatności w formie bezgotówkowej. Terminale winny współdziałać z kasami rejestrującym.

(17) Sprzedaż samochodu wykupionego  z leasingu do majątku prywatnego a jego sprzedaż przed upływem  6 lat – skutki w podatku dochodowym
Komentarz: Chodzi o to, że jeżeli przedsiębiorca leasingował samochód a wykupu dokonano za symboliczną złotówkę i został przekazany na cele osobiste to po sześciu miesiącach mógł sprzedać ten samochód bez podatku PIT. Od 2022 roku będzie musiał rozliczyć sprzedaż w firmie (PIT), żeby tego uniknąć powinien czekać  sześć lat.
 
(18) Ryczał za używanie auta służbowego w celach prywatnych – zmiana stawek
Komentarz: Ryczałt będzie obliczany nie jak do tej pory od pojemności silnika a od jego mocy i tak: 250zł będzie doliczane pracownikom korzystającym z pojazdów o mocy do 60kW, powyżej 60kW doliczane będzie 400zł
 
(19) Od 2023 ukryte dywidendy
Komentarz: Ukryta dywidenda występuje w trzech obszarach: 1.gdy wysokość wynagrodzenie oraz termin wypłaty na rzecz np. członka zarządu będzie uzależnione od osiągniecia zysku lub wysokości zysku, 2.Ceny nierynkowe-gdy podczas transakcji stosuje się ceny nierynkowe. W ustawie opisano taką sytuację następująco: „racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany" 3. W przypadku gdy spółka korzysta z majątku wspólnika (wspólnik wynajmuje nieruchomość spółce z o.o.)
 
(20) Przesyłanie ksiąg rachunkowych/KPiR do US od 2023
Komentarz: Osoby fizyczne jak i osoby prawne będą zobowiązane do przesyłania w formie elektronicznej ksiąg rachunkowych,  co miesiąc lub kwartał oraz po zakończeniu roku obrotowego dla KPiR, po zakończeiu roku obrotowego - osoby prawne

(źródło: prezydent.pl, e-pity, ksiegowość.infor.pl, money.pl, własne opracowanie, GOFIN)

Najnowsze aktualności