Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
29.08.2022 13:14

Przypomnienie dot. wyników egzaminów i egzaminów poprawkowych

Przypomnienie dot. wyników egzaminów i egzaminów poprawkowych

PRZYPOMINAMY INFORMACJE DOT. WYNIKÓW EGZAMINÓW (patrz ilustracja)


- Wyniki egzaminów dostępne będą na naszej stronie internetowej 31 sierpnia br. od godz. 8:00,


- Egzamin poprawkowy
Jeżeli wynik egzaminu będzie negatywny - uczeń powinien przystąpić do egzaminu poprawkowego. Egzamin ten obejmuje tylko dział – przedmiot z którego zdający uzyskał ocenę niedostateczną. Pozostała część egzaminu pozostaje zaliczona.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest NIEZWŁOCZNE złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego oraz dokonanie opłaty za egzamin poprawkowy (w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2022r.). Wniosek ten można pobrać tutaj lub w sekretariacie Izby przy ul. 3 Maja 18.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzamin poprawkowy może odbyć się nie wcześniej niż 30 dni od momentu ogłoszenia wyników egzaminów.


- Świadectwo czeladnicze
Uczniowie, którzy zdali egzamin czeladniczy otrzymają świadectwo czeladnicze. Odbiór świadectw będzie możliwy od 30 września. Świadectwo należy odebrać osobiście. W wyjątkowych przypadkach świadectwo może zostać odebrane przez rodzica legitymującego się dowodem osobistym i za pisemnym upoważnieniem.

 

8BMPsvqoSGmGyinry2vvLo7umevu.jpg

Najnowsze aktualności