Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
10.05.2021 10:11

Sesja egzaminacyjna 2021

Sesja egzaminacyjna 2021

SESJA EGZAMINACYJNA 2021

 

Aby móc przystąpić do egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Rybniku, należy wypełnić wniosek (do pobrania na naszej stronie internetowej) i wraz z kompletem załączników złożyć go w biurze Izby do dnia

16 lipca 2021 r.

WYMAGANE DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU:

1. Kopia Świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia, lub ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu.

2. Kopia Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu). – w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców  należy dołączyć kopie wszystkich świadectw pracy.

3. 2 fotografie (format 35x45 mm)( aktualna, czytelnie podpisana),

4. Oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA EGZAMIN CZELADNICZY

- 740 zł –

 

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI

Najnowsze aktualności