Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
15.09.2022 15:51

Ważna informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników z Ukrainy!

Ważna informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników z Ukrainy!

W następstwie wejścia w życie przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy możliwe jest powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na postawie darmowego powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl

Młodociani pracownicy z Ukrainy zatrudnieni  na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu) w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy muszą zostać zgłoszeni za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do właściwego powiatowego urzędu pracy.

 

Złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy nie podlega opłacie.

Zmiana pracodawcy wymaga uzyskania nowego powiadomienia. 

 

Jeżeli upłynął termin przeznaczony na złożenie powiadomienia pracodawca nie ma możliwości doprowadzenia do sytuacji zgodnej z prawem poprzez wysłanie powiadomienia po okresie 14 dni. W takim przypadku konieczne jest ponowne powierzenie pracy temu cudzoziemcowi (nawiązanie nowej umowy), od którego liczony jest nowy okres 14 dni przewidziany na złożenie powiadomienia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Najnowsze aktualności