Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
23.06.2023 08:49

Ważne informacje w związku z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023!!

Ważne informacje w związku z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023!!

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023 Izba Rzemieślnicza w Rybniku przekazuje następujące informacje:


1. Świadectwo ukończenia szkoły
Niezwłocznie po otrzymaniu świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia, uczeń zobowiązany jest dostarczyć jego kopię do biura Izby Rzemieślniczej w Rybniku.


2. Obowiązek praktycznej nauki zawodu
Mimo, iż uczniowie – pracownicy młodociani przystąpili do egzaminu czeladniczego lub zawodowego przed datą ukończenia umowy - mają obowiązek uczęszczania na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy co najmniej do dnia 31.08.2023r. tj. do dnia uzyskania wyników egzaminów zawodowych.
W związku z tym, że 31 sierpnia 2023r. większość uczniów zakończy praktyczną naukę zawodu, warto podziękować pracodawcy za lata nauki. Przypominamy, że to dzięki pracodawcom – uczniowie zdobyli swój zawód. Zachęcamy do podziękowania pracodawcom za trud włożony w praktyczną naukę zawodu i umożliwienie jej realizacji w swoich zakładach / firmach.


3. Wyniki egzaminów czeladniczych 

zvFLHo2dAoD4BVta7QCmzjRZE8Kr.jpg
4. Egzamin poprawkowy
Jeżeli wynik egzaminu będzie negatywny - uczeń powinien przystąpić do egzaminu poprawkowego. Egzamin ten obejmuje tylko dział – przedmiot z którego zdający uzyskał ocenę niedostateczną. Pozostała część egzaminu pozostaje zaliczona.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest niezwłoczne złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego oraz dokonanie opłaty za egzamin poprawkowy (w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2023r.). Wniosek ten można pobrać ze strony internetowej www.izbarybnik.pl lub w sekretariacie Izby przy ul. 3 Maja 18.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzamin poprawkowy może odbyć się nie wcześniej niż 30 dni od momentu ogłoszenia wyników egzaminów.
Ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie daje tytułu zawodowego - na świadectwie szkolnym nie ma nazwy zawodu. Najważniejszym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest świadectwo czeladnicze lub zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.


5. Świadectwo czeladnicze
Uczniowie, którzy zdali egzamin czeladniczy otrzymają świadectwo czeladnicze. Odbiór świadectw będzie możliwy koniec września/początek października. Świadectwo należy odebrać osobiście. W wyjątkowych przypadkach świadectwo może zostać odebrane przez rodzica legitymującego się dowodem osobistym i za pisemnym upoważnieniem.


6. Branżowa Szkoła II Izby Rzemieślniczej w Rybniku
Fakt ukończenia branżowej szkoły I stopnia nie zamyka możliwości uzyskania średniego (a nawet wyższego) wykształcenia.
Osoby, które chcą uzyskać tytuł technika w zawodzie, zdać maturę (czy udać się na studia) zapraszamy do Branżowej Szkoły II stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku. Nauka w szkole trwa dwa lata, a zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. piątek, sobota, niedziela. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://2st.bs.rybnik.pl/ .

Najnowsze aktualności