Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
28.09.2023 10:00

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.09.2023 - 30.11.2023

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.09.2023 - 30.11.2023

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło - 7.005,76 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831).

zdMZoxDPBqx8bPsVzDMG_-YxNUD_.png

Źródło: https://wskazniki.gofin.pl

Najnowsze aktualności