Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
09.11.2020 13:10

Wynagrodzenie młodocianych pracowników w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Wynagrodzenie młodocianych pracowników w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Przypominamy, że zgodnie z art. 15f ustawy dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.)

- w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji pracodawcy należy kwestia wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia w kwocie ustalonej w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej. Zgodnie z zapisem w ustawie jeśli pracodawca wypłaci młodocianemu wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację – to otrzyma refundację wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonym w tej umowie.

Najnowsze aktualności