Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
27.04.2021 13:57

Zmiana ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiana ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku zmienia ogłoszenie z 28 lutego 2021 r. o naborze wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy branżowej"

na podstawie art. 15 zze4, art. 15 zze5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 7, § 8, § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 371 ze zm.)

Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca mogą składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł. Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

- 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
- 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A,       79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
- 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 31 marca 2021 r., i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020r.


Dotacja może być udzielona:

- jednokrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 3;
- dwukrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt  1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
- trzykrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt  1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z;
- czterokrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 91.02.Z;
- pięciokrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 2.
Liczbę dotacji pomniejsza się o liczbę dotacji udzielonych już mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy na podstawie rozporządzeń.

W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Wniosek w postaci elektronicznej należy składać wyłącznie poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia" oraz sprawdzić czy dokumentacja zawiera wszystkie wymagane załączniki. W szczególności należy zwrócić uwagę na wpisanie we wniosku prawidłowej nazwy podmiotu.

Niezbędne dokumenty, w tym wzór umowy dostępne są na stronie: https://www.praca.gov.pl

Wnioski wymagające wyjaśnienia lub uzupełnienia będą rozpatrywane po ich skompletowaniu.

W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika prosimy o dołączenie do wniosku  pełnomocnictwa według wzoru załączonego poniżej.

Informacje w sprawie naboru wniosków udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku pod numerami telefonów: 32 42 260 95 wew. 218, 231, 232, 238.

 

HWAnf9j-hHl4d3T8Cpyd978tCTW4.jpg

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Najnowsze aktualności