10.04.2020 17:25

Informacje dotyczące młodocianych pracowników

Informacje dotyczące młodocianych pracowników

Informacje dotyczące pracowników młodocianych
Aktualizacja oraz podsumowanie informacji
 Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy
okresie ograniczenia funkcjonalności szkół
W związku z przedłużeniem zamknięcia placówek oświatowych do 26.04 – szkoły
prowadzą nauczanie zdalne.
Automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego od obowiązku świadczenia pracy do
26.04.2020 r.
Według obowiązujących przepisów czasowe zamknięcie zakładu nie oznacza jego
likwidacji, ani też nie stanowi o zawieszeniu działalności gospodarczej do czego
wymagane jest dopełnienie stosownych wymogów prawnych, wynikających z przepisów
prawa.
Czasowe "zamknięcie" i nie świadczenie usług nie powoduje zwolnienia pracodawcy z
obowiązków, jakie wynikają z zawartych umów o pracę, w tym także zawartych z
młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego.
W/w ustawa „tarcza1” tworzy szereg instrumentów ekonomicznych, które mogą być
wsparciem dla przedsiębiorcy m.in. w postaci zapewnienia refundacji wypłaconego
młodocianemu wynagrodzenia (zgodnie z zawartą umową o refundacje).
Ustawowy obowiązek zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia
pracy dotyczy wszystkich młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego, bez względu na formę dokształcania teoretycznego: w szkole lub z
systemie pozaszkolnym.
Należy też pamiętać, że takie osoby są traktowane, jak młodociani pracownicy do
zakończenia nauki zawodu bez względu na ukończenie 18 lat w trakcie jej trwania.
Pracodawca zachowuje prawo do refundacji wypłaconych młodocianemu
pracownikowi wynagrodzeń.
W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów - pracodawca zwalnia
młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku
świadczenia pracy.
Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację- w przypadku wypłaty
młodocianemu pracownikowi, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.
 Lista obecności pracowników młodocianych w okresie zwolnienia od
obowiązku świadczenia pracy
Pracodawcy, którzy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia
pracy w okresie zawieszenia zajęć w szkole branżowej I stopnia potwierdzają to
zwolnienie oświadczeniem, włączonym do akt pracowniczych, a na liście obecności
pracowników
odznaczają dni, których dotyczyło przedmiotowe zwolnienie, udzielone z mocy w/w
ustawy.
 Refundacja wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia w okresie
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Należy uzyskać potwierdzenie wypłaconego, w całości lub części, młodocianemu
wynagrodzenia. .
Pracodawcy powinni zadbać o te formalności, aby składając wniosek o dokonanie
refundacji wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie dysponowali pełną
dokumentacją.
Jednoczenie nie ma potrzeby aneksowania zawartych przez pracodawcę umów o
refundację
Jeśli pracodawca wypłacił młodocianemu wynagrodzenie w kwocie mniejszej, niż
ustalono to w umowie o pracę i umowie o refundacji, to nie może oczekiwać, że
refundacja będzie zgodna ze stawką określoną w tej umowie (cywilno-prawna zawarta
pomiędzy OHP i pracodawcą). Refundacja będzie dotyczyła zmniejszonego
wynagrodzenia tj. kwoty faktycznie wypłaconej.
W przypadku gdy pracodawca uzyskał zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne za młodocianego składając wniosek o refundacje będzie
składał stosowne oświadczenie, że już skorzystał z refundacji w postaci zwolnienia (nie
może być podwójnego finansowania).
 Limit 10 ubezpieczonych - przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłaty
składek na ubezpieczenie społeczne
Obecnie - zapis art. 31 zo.ust.1 ustawy tzw. „Tarcza1” niestety z liczby „mniej niż 10
ubezpieczonych” nie wyłącza ubezpieczonych w związku zawartymi umowami o
pracę w celu przygotowania zawodowego. W konsekwencji oznaczało,, że młodociani
pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego, podlegający z mocy
prawa ubezpieczeniu społecznemu – wliczani są do przedmiotowego limitu 10
ubezpieczonych.
Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do
ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,
należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w
deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik
składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
UWAGA – zmiana ustawy SPRAWA NIE ZAKOŃCZONA
Rząd pracuje nad zmianą polegającą na: w art. 31 zo. dodaje się ust. 6 w brzmieniu
„6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając
ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu
przygotowania zawodowego.”
 Egzaminy czeladnicze po zakończeniu nauki zawodu
Po konsultacjach ZRP z resortem edukacji, na ten moment nie ma jeszcze szczególnych
rozwiązań co do organizacji egzaminów zawodowych.
Mogą się one pojawić po świętach i wówczas przekazane zostaną informacje o sposobie
postępowania.
 Dofinansowanie z tytułu wyszkolenia pracownika młodocianego
W związku z czasowym ograniczeniem lub czasowym zawieszeniem funkcjonowania
jednostek systemu oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres zwolnienia młodocianego
pracownika z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu, za który przysługuje
dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe.

Najnowsze szkolenia