23.04.2020 17:32

Młodociani pracownicy

Młodociani pracownicy

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;
Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych (szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki zawodu u pracodawcy?
Art.15f ustawy „tarcza1″ określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświaty tj. w okresie od 12.03. do 26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego przedłużenia).
Jednakże jeśli młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na to zgodzi, to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy, bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została rozwiązana.
Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne on-line.
Należy też pamiętać o niezbędności stosowania się do zasad i standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych pracowników, a także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych z trwającą epidemia.
W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy, aby wola stron została potwierdzona w pisemnym oświadczeniu (podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Najnowsze szkolenia