Zawody rzemieślnicze
Lista zawodów rzemieślniczych naszej izby

Kominiarz

Do jego zadań należy czyszczenie, sprawdzanie stanu oraz konserwacja kominów wolnostojących, a także przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przy zastosowaniu podstawowych urządzeń, narzędzi, sprzętu kominiarskiego oraz niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej. Zawód ten wiąże się z wielką odpowiedzialnością osób, które pracują w tej branży.

W tym zawodzie nauczysz się:

  • posługiwać się dokumentacją techniczną dotyczącą prac kominiarskich;
  • rozróżniać materiały ognioodporne i ognioochronne oraz inne materiały stosowane do budowy kominów;
  • wykonywać uszczelniania przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych;
  • sprawdzać nowo wybudowane przewody kominowe, spalinowe, dymowe i wentylacyjne;
  • diagnozować i usuwać przyczyny złego ciągu w instalacjach kominowych;
  • sprawdzać stan kanałów łączących paleniska z prze-wodami dymowymi oraz przeczyszczać te kanały;
  • sporządzać opinie i protokoły nakazujące właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynków usuwanie w określonych terminach usterek i zaniedbań grożących powstaniem pożaru, zatruciem spalinami oraz wybuchem gazu.

To zawód dla ciebie jeśli: jesteś odpowiedzialny, sprawny i wytrzymały fizycznie. Masz dobry wzrok i zmysł powonienia, dobrą koncentrację i wyobraźnię przestrzenną, zdolność do pracy na wysokości.

Czas nauki: 3 lata